Folk og Sikkerhed vil

• igangsætte og støtte aktiviteter med henblik på at udbrede kendskabet til
og formidle en forståelse i befolkningen for den indsats, som udøves af forsvaret,
beredskabet, politiet, sundhedsområdet og øvrige sikkerhedsaktører

• fungere som kontaktpunkt med formidling og opbakning og administrativ,
økonomisk, kommunikativ og logistisk støtte til organisationens lokale og regionale
ildsjæle og græsrodsbevægelser

• støtte op om aktiviteter og engagementer, der vedrører samfundets beredskab
samt det personnel, der udfører arbejdet, og deres pårørende

• agere som paraplyorganisation for alle sikkerhedsaktører og fungere som
kontaktpunkt med formidling af ekspertviden, så indsatsen samtænkes.